Algemene voorwaarden Aissa’s Law


1

Aissa’s Law
 Het juridisch advieskantoor: Aissa’s Law is een naar Nederlands recht opgericht eenmanszaak, gevestigd te Amsterdam, die zich ten doel stelt het verstrekken van juridisch advies, het voeren van juridische procedures in opdracht van derden en het juridisch/administratief vertegenwoordigen van particulieren en (kleine) ondernemers. Iedere jurist van Aissa’s Law (hierna aangeduid als “Jurist”) is gebruiker van deze algemene voorwaarden, zoals bedoeld in artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek.

2

Toepasselijkheid
2.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle rechtsverhoudingen tussen een Jurist en degene (hierna aangeduid als "Cliënt") met wie de Jurist een overeenkomst heeft gesloten inzake dienstverlening door de Jurist in de meest ruime zin van het woord. Onder rechtsverhoudingen wordt onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan alle verbintenissen (zowel uit overeenkomst als uit de wet voortvloeiend), waaronder ook aanvullende overeenkomsten en vervolgovereenkomsten, alle communicatie (schriftelijk, elektronisch en mondeling) en het gebruik van de website www.aissaslaw.nl.
2.2Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen
2.3Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

3

Opdrachten
3.1Een opdracht tussen een Jurist en een Cliënt komt tot stand door het verlenen van een opdracht door een Cliënt en het aanvaarden van de opdracht door de Jurist.
3.2Opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door een Jurist met uitsluiting van artikel 7:404, artikel 7:407 lid 2 en artikel 7:409 van het Burgerlijk Wetboek. De Cliënt stemt ermee in dat de Jurist de opdracht geheel of gedeeltelijk kan laten uitvoeren door een andere Jurist (met een mogelijk afwijkend uurtarief).
3.3Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd ten behoeve van de Cliënt. Anderen dan de Cliënt kunnen aan de opdracht en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

4

Inschakeling derden
4.1Het staat een Jurist vrij derden te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.
4.2Het inschakelen van derden (waaronder, maar niet uitsluitend, deurwaarders, notarissen, fiscalisten, adviseurs of andere juristen) geschiedt uitsluitend door of namens de Cliënt, tenzij anders wordt overeengekomen. Wordt een derde ingeschakeld namens de Cliënt, dan heeft de Jurist het recht ook de eventuele voorwaarden van de derde aan de Cliënt tegen te werpen.

5

Honorarium
5.1Aissa’s Law brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening. Tenzij schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen tussen een Jurist en een Cliënt, verricht de Jurist zijn werkzaamheden op uurbasis. Het uurtarief kan worden vermeerderd met een procentuele opslag voor kantoorkosten. Het uurtarief en eventuele kosten worden, voor zover wettelijk vereist, vermeerderd met 21% BTW. Het staat de Jurist vrij om zijn uurtarief periodiek, in beginsel jaarlijks per 1 januari, te herzien. Een dergelijke herziening zal de Jurist schriftelijk of elektronisch mededelen aan de Cliënt.
5.2Kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, zoals reis- en verblijfkosten en kosten van derden (waaronder, maar niet uitsluitend, de Kamer van Koophandel, het Kadaster en de rechtsprekende macht) worden doorbelast. Kosten worden op elk door de Jurist gewenst moment bij de Cliënt in rekening gebracht.
5.3Betaling van facturen – daaronder mede begrepen voorschotnota's – dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.4Bij niet tijdige betaling van een factuur kunnen de werkzaamheden worden opgeschort en de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
5.5Wanneer ook na aanmaning een factuur niet wordt voldaan is Aissa’s Law gerechtigd de vordering zonder nadere ingebrekestelling over te dragen aan een incassobureau. Alsdan zal de vordering worden verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de openstaande hoofdsom.
5.6De Jurist is bevoegd om op elk moment zijn werkzaamheden op te schorten indien de Cliënt één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden niet naleeft of redelijkerwijs te verwachten is dat de Cliënt deze niet zal naleven.

6

Informatieplicht
 De Cliënt is verplicht (i) alle informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van de opdracht en (ii) alle door de Jurist verlangde informatie, correct, tijdig en volledig aan de Jurist te verstrekken. De Cliënt staat ervoor in dat alle aan een Jurist verstrekte informatie (schriftelijk, elektronisch en mondeling) correct, volledig en niet misleidend is.

7

Aansprakelijkheid
7.1Iedere aansprakelijkheid van Aissa’s Law is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Aissa’s Law wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.
7.2Indien om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Aissa’s Law beperkt tot het door haar in rekening gebrachte honorarium voor de betreffende opdracht. Ingeval van interim-opdrachten is de aansprakelijkheid in dat geval beperkt tot het op het moment van de tekortkoming in rekening gebrachte honorarium. Voor interim-opdrachten met een duur van ten minste 6 maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium over de laatste 4 maanden.
7.3Aissa’s Law is slechts aansprakelijk voor vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid voor elke andere schadevorm, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving, verweerkosten en alle andere schadevormen die niet als directe schade kunnen worden aangemerkt, is uitgesloten.
7.4Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Aissa’s Law te herstellen, de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade en redelijke kosten ter vaststelling van de omvang daarvan.
7.5Vorderingsrechten en alle bevoegdheden uit welke hoofde dan ook jegens Aissa’s Law in verband met de door haar verrichte werkzaamheden vervallen 6 maanden na het moment waarop de Cliënt bekend was of redelijkerwijze bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

8

Beëindiging
 Het staat een Jurist en een Cliënt te allen tijde vrij een overeenkomst van opdracht tussen hen te beëindigen. Een beëindiging van de overeenkomst laat de verschuldigdheid van de gedeclareerde en nog te declareren werkzaamheden en eventuele kosten onverlet.

9

Wijzigingen
 Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd eenzijdig worden gewijzigd door Aissa’s Law. De gewijzigde voorwaarden zullen ten minste 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding daarvan schriftelijk of langs elektronische weg aan de Cliënt worden toegezonden. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht op het moment van inwerkingtreding, tenzij de Cliënt de overeenkomst tussen hem en de Jurist daaraan voorafgaand heeft beëindigd. Na het moment van inwerkingtreding zijn de gewijzigde voorwaarden ook van toepassing op de periode voorafgaand aan de wijziging.

10

Toepasselijk recht
 Op de rechtsverhouding tussen Aissa’s Law en de Cliënt is Nederlands recht van toepassing.